OGÓLNE WARUNKI UMOWY DLA USŁUGI PaaS [PRODUCT AS A SERVICE]

DLA KONSUMENTÓW

1. PRZEPISY OGÓLNE

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy dotyczące Usługi PaaS [Product as a Service zwaną dalej] (zwane dalej “OWU”) regulują stosunki między umawiającymi się stronami:

TEUMT LTD, z siedzibą: Level 5, Valley Road 115 A, Birkirkara BKR 9024, Malta, w sprawach związanych z TEUMT LTD, oddział, z siedzibą pod adresem Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok, Republika Słowacka, Co. ID: 52027872, zarejestrowany w rejestrze handlowym Sądu Rejonowego w Bratysławie 1, w Sekcji: Po, Akta Nr.: 5350/B jako Dostawcą Usługi PaaS [Product as a Service] (zwany dalej „Dostawcą”) oraz Konsument (zwany dalej „Klientem”) Usługi PaaS [Product as a Service] (zwanej dalej „PaaS”).

1.2. Stosunek prawny wynikający z niniejszych OWU i powiązanych dokumentów opiera się na tym, że Dostawca umożliwia Klientowi korzystanie z towarów dokładnie określonych w Zamówieniu (zwanym dalej „Umową o Gwarantowanym Poziomie Usług”).

1. 3. Składając zamówienie Klient akceptuje niniejszym wszystkie zapisy zawarte w OWU i w związanych z nim dokumentach.

2. DEFINICJA TERMINÓW

2.1. Klient – konsument (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) przystępujący do zawarcia umowy i który zawarł umowę PaaS, wraz z umową o Gwarantowanym Poziomie Usług ( zwana dalej “GPU”) na odległość, za pośrednictwem sieci Internet.

2.2. Umowa o Gwarantowanym Poziomie Usług jest umową wynikającą z potwierdzenia Zamówienia Klienta i jego akceptacji przez Dostawcę, której treścią jest PaaS dla odpowiednich usług związanych z towarami, gdy powstanie obowiązek Dostawcy przekazania Klientowi Przedmiotu PaaS oraz inne obowiązki wynikające z umowy o GPU i niniejszych OWU, natomiast Klient ma obowiązek odebrać Przedmiot PaaS, dbać o niego i postępować zgodnie z GPU i niniejszymi OWU oraz zapłacić cenę i spełnić inne zobowiązania wynikające z GPU i OWU. Zawierając umowę GPU, Dostawca przenosi na Klienta prawo do korzystania z Przedmiotu PaaS w uzgodnionym okresie. Niniejsze warunki OWU są integralną częścią umowy GPU.

2. 3. Zamówienie jest aktem woli Klienta wyrażone poprzez złożenie elektronicznego formularza zamówienia Usług PaaS od Dostawcy za pośrednictwem Internetu, lub za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość. Poprzez Zamówienie Klient zobowiązuje się do wypełnienia swoich obowiązków wynikających z OWU i GPU, jest świadomy treści stosunku prawnego łączącego go z Dostawcą. Składając Zamówienie Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszych OWU i GPU i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Po utworzeniu Zamówienia Klient otrzymuje podsumowanie Zamówienia pocztą elektroniczną ze szczegółami Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia jest wysyłane po kontroli złożonego Zamówienia, a w przypadku płatności elektronicznej po zaksięgowaniu płatności na koncie Dostawcy.

2.4. PaaS – jest usługą Dostawcy na rzecz Klienta polegającą na udostępnieniu do użytku rzeczy opisanej w OWU i GPU.

2.5. Przedmiot PaaS - to rzeczy służące do wykonania usługi PaaS i dostarczone do Klienta. Każdorazowo przedmiot PaaS będzie zdefiniowany w Zamówieniu Klienta.

2.6. Sprzedaż – to sprzedaż Usługi PaaS.

2.7. Zakup – to zakup Usługi PaaS..

2.8. Towary i Produkty są zawsze rozumiane jako rzeczy, które są przedmiotem PaaS w ramach umowy GPU.

2. 9. Cena - to kwota, którą Klient jest zobowiązany zapłacić Dostawcy za PaaS, zgodnie z OWU i GPU. Cena stanowi również płatność finansową za wszystkie Usługi z których korzysta Klient i które świadczy mu Dostawca. Cena GPU za PaaS jest określona w GPU związanej z Zamówieniem Klienta. Cena zawsze oznacza również kaucję.

2.10. Kaucja to kwota, którą Klient jest zobowiązany uiścić Dostawcy po złożeniu zamówienia i która pełni wyłącznie funkcję ochronną w przypadku zdarzeń awaryjnych, które mogą wystąpić w trakcie trwania umowy GPU (np. uszkodzenie, utrata lub inna dewaluacja Przedmiotu PaaS). Kaucja podlega zwrotowi Klientowi, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w umowie GPU i niniejszych OWU. Ostateczna wysokość kaucji jest ustalana przez Dostawcę, a jej kwota tymczasowa jest podana w Katalogu Usług, a ostateczna kwota jest podana w Potwierdzeniu Zamówienia. Dostawca dostarczy Klientowi pokwitowanie kaucji.

2.11. Przejęcie Towarów oznacza moment przekazania Przedmiotu PaaS Klientowi na podstawie umowy GPU.

2.12. Okres gwarancji oznacza okres, podczas którego Dostawca jest odpowiedzialny za wady Przedmiotu PaaS na warunkach określonych w niniejszych OWU i GPU.

2.13 Rejestracja Klienta jest działaniem Klienta, na podstawie którego tworzone jest jego indywidualne konto na platformie oferowanych Usług PaaS, które pozwala na regularny dostęp do wszystkich informacji związanych z umową GPU oraz komunikację z Dostawcą w sprawie umowy GPU i innych Zamówień. Rejestracja Klienta jest dobrowolna. Konto Klienta zawiera również skrzynkę odbiorczą dokumentów, do której Dostawca dostarcza Klientowi informacje i dokumenty na związane umową GPU.

2.14 Katalog Usług to oferta PaaS wraz z szczegółowymi danymi technicznymi Przedmiotu PaaS i innymi parametrami oraz danymi Paas.

2.15 Komunikacja elektroniczna to kanał kontaktu między Dostawcą a Klientem celem złożenia zamówienia i wykonywania dalszej procedury celem wykonywania PaaS zgodnie z treścią umowy GPU i OWU. W wyjątkowych przypadkach komunikacja między Stronami ma również formę papierową dostarczaną na adres kontaktowy w celu pisemnego kontaktu z drugą stroną, jeżeli jest to wymagane przez odpowiednie przepisy prawne.

2.16 Organ Nadzorujący jest podmiotem, który kontroluje działalność Dostawcy w związku ze świadczeniem Usług i jest określony w odpowiednich przepisach prawa europejskiego i krajowych przepisach dotyczących kontroli na rynku wewnętrznym i jest wyłącznie organem na terytorium Republiki Słowacji, pod jurysdykcję której podlega Dostawca i jest to następujący organ: Słowacka Inspekcja Handlowa (SOI), Inspektorat SOI dla regionu bratysławskiego, Bajkalska 21/A, 820 07 Bratysława, tel. nr +421 2 5827 21 72 lub +421 2 58 27 21 04.

2.17 Operator strony internetowej to podmiot prowadzący stronę internetową i obsługę klienta. Jest nim firma Agent of PaaS sp.. z o.o., siedziba ul. Urzędnicza 29 lok. 1, 30-051 Kraków, Polska, NIP: 6783184490.

2.18 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

* Visa

* Visa Electron

* Mastercard

* MasterCard Electronic

* Maestro”

2.19 Odbiór płatności online, obsługiwanych przez Blue Media S.A., jest realizowany przez operatora strony internetowej Agent Of PaaS sp. z.o.o.3. SPOSÓB WYKONYWANIA UMOWY GWARANTOWANEGO POZIOMU USŁUG

3.1 Umowa GPU zostaje zawarta poprzez potwierdzenie Zamówienia na zawarcie PaaS przez Dostawcę w formie wiadomości wysłanej na adres e-mail Klienta. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za rzetelność i kompletność danych.

3.2 Przed wysłaniem Zamówienia Klient może również zaznaczyć pole do wysyłania wiadomości o Usługach Dostawcy oraz zgodę na przesyłanie informacji marketingowych od Dostawcy. Klient może odwołać tę zgodę w dowolnym momencie, wysyłając żądanie na adres e-mail dostawcy strony internetowej.

3.4 Potwierdzenie Zamówienia (Wiążąca Akceptacja Zamówienia) oznacza potwierdzenie przez Dostawcę przyjęcia Zamówienia poprzez e-maila do Klienta z tą informacją.

3.5 Zawarte GPU może zostać zmienione za pośrednictwem wiadomości e-mail lub pisemnej zgody Umawiających się Stron.

3.6 W ramach procesu składania Zamówienia Klient może dokonać Rejestracji Klienta w Systemie Dostawcy, która ułatwia dalsze Zamówienia, a także komunikację między Dostawcą a Klientem w trakcie trwania Umowy. Dokonując Rejestracji Klienta, Klient akceptuje, że komunikacja między Dostawcą a Klientem w trakcie trwania umowy GPU będzie się odbywać się za pośrednictwem Konta Klienta. Klient może aktywować odbieranie wiadomości w skrzynce odbiorczej dokumentów, co spowoduje wysłanie powiadomienia o otrzymanych wiadomościach lub dokumentach na adres e-mail Klienta. Podstawowym kanałem komunikacji elektronicznej między stronami jest e-mail.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI DOSTAWCY

4.1 Dostawca jest zobowiązany do wykonywania PaaS z należytą starannością, przekazania Klientowi Przedmiotu PaaS w odpowiednim stanie umożliwiającym z korzystania z PaaS, zgodnie z GPU i OWU.

4.2 Dostawca umożliwia Klientowi niezakłócone korzystanie z PaaS bez ograniczeń, z wyjątkiem zasad użytkowania określonych w umowie GPU i OWU.

4.3 Dostawca jest zobowiązany do naprawy Przedmiotu PaaS zgodnie z GPU.

4.4 Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi wszystkich dokumentów pomocniczych i informacji niezbędnych do właściwego korzystania z PaaS i wypełnienia zobowiązań umownych Klienta.

4.5 Dostawca jest uprawniony do ograniczenia lub zaprzestania świadczenia PaaS, bez uprzedniej zgody i powiadomienia Klienta, z przyczyn operacyjnych, w tym zablokowania dostępu do PaaS, np. w wyniku niezbędnej konserwacji, niewłaściwego korzystania z Usług lub poważnego naruszenia obowiązków wynikających z umowy GPU, niniejszych OWU.

4.6 Dostawca jest uprawniony do anulowania Zamówienia z powodu niedostępności danego rodzaju PaaS. Klient zostanie poinformowani o anulowaniu Zamówienia e-mailem bez zbędnej zwłoki.

4.7 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie Przedmiotu PaaS. Niebezpieczeństwo w tym zakresie przechodzi na Klienta w momencie przekazania Przedmiotu PaaS Klientowi. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wynikłe lub pośrednie straty lub szkody, w tym utratę zysków, jeżeli powstały w wyniku lub w związku z PaaS i wykorzystaniem Przedmiotu PaaS.

4.8 Dostawca ponosi odpowiedzialność za wady PaaS, które powstały w okresie gwarancji na PaaS zgodnie z GPU i nie zostały spowodowane nieprofesjonalnym oraz niewłaściwym użytkowaniem i obsługą przez Klienta.5. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

5.1 Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Dostawcy o każdej zmianie danych podanych w Zamówieniu, w przeciwnym razie Klient ponosi pełną odpowiedzialność za niedostarczenie powiadomień i dokumentów przez Dostawcę.

5.2 Klient jest uprawniony do wykonania kopii zapasowej wszystkich informacji i dokumentów zawartych podczas rejestracji, na koncie i podczas całego okresy trwania umowy.

5.3 Klient wyraża zgodę na wysyłanie przez Dostawcę wszelkich informacji zawartych w umowie GPU na adres e-mail podany w Zamówieniu lub na konto na Konto Klienta.

5.4 Klient jest uprawniony do korzystania z PaaS w sposób zgodny z jego przeznaczeniem w okresie obowiązywania umowy GPU. Klient nie może wykorzystywać Przedmiotu PaaS do celów niezgodnych z jego technicznym przeznaczeniem lub do innego celu, aniżeli związanego z PaaS.

5.5 Klient nie jest uprawniony do rozporządzania Przedmiotem PaaS jak właściciel. Jeśli Klient przekaże PaaS stronie trzeciej do użytku, jest on odpowiedzialny za takie wykorzystanie, jakby PaaS był użytkowany bezpośrednio przez Klienta.

5.6 Ubezpieczenie Przedmiotu PaaS od zagubienia, zniszczenia i uszkodzenia jest uprawnieniem Klienta i dokonuje się na jego koszt.

5.7 Klient nie jest upoważniony do ingerowania w jakikolwiek sposób w Przedmiot PaaS w odniesieniu do jakichkolwiek zmian, modyfikacji i napraw. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad w Przedmiocie PaaS, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Dostawcy i wskazania, jakie wady wystąpiły oraz umożliwienia zbadania Przedmiotu PaaS, chyba że Dostawca określi inną procedurę wykrywania i usuwania wad, w odniesieniu do procedury według umowy GPU.

5.8 Klient jest zobowiązany do należytej dbałości o Przedmiot PaaS i zapewnienia regularnej jego konserwacji, zgodnie z wymaganiami jego producenta.

6. WARUNKI DOSTAWY PRZEDMIOTU PAAS

6.1 Dostawca zobowiązuje się do prawidłowego i terminowego świadczenia Usług zgodnie z wymogami określonymi w Zamówieniu.

6.2 Dostawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z Zamówieniem i do przekazania Przedmiotu PaaS Klientowi w terminie określonym w Potwierdzeniu Zamówienia.

6.3 Dostawca zapewnia następujące sposoby dostarczania Przedmiotu PaaS (w zależności od dostępności):

- wysyłka kurierem lub pocztą na adres lub do punkt odbioru.

6.4 Klient jest zobowiązany do przejęcia Przedmiotu PaaS w miejscu określonym w Potwierdzeniu Zamówienia. Jeżeli Klient bez uprzedniej rezygnacji z umowy GPU, nie przejmie Przedmiotu PaaS w ciągu pięciu dni roboczych po terminie określonym w umowie GPU lub w Potwierdzeniu Zamówienia, Dostawca ma prawo odstąpić od umowy GPU i dochodzić odszkodowania w wysokości rzeczywistych kosztów próby nieudanej dostawy Zamówienia.

6.5 Prezentacja systemu PaaS na dowolnej stronie internetowej obsługiwanej przez Dostawcę lub osobę trzecią służy wyłącznie ilustracji. Wyświetlanie odcieni kolorów zależy między innymi od jakości używanego monitora lub innego używanego sprzętu.

6.6 Klient jest zobowiązany do osobistego przejęcia Przedmiotu PaaS lub przez osobę upoważnioną.

6.7 Klientowi zaleca się sprawdzenie Przedmiotu PaaS, w tym jego opakowania, niezwłocznie po jego dostarczeniu. Jeżeli Klient stwierdzi, że opakowanie jest mechanicznie uszkodzone, zobowiązany jest powiadomić przewoźnika i sprawdzić stan Przedmiotu PaaS w jego obecności. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Przedmiotu PaaS po jego otrzymaniu przez Klienta, zobowiązany jest on niezwłocznie do zarejestrowania zakresu i charakteru uszkodzenia Przedmiotu PaaS.

6.8 W przypadku dostawy dokonanej pocztą lub kurierem w przypadku wykrycia uszkodzenia opakowania zaleca się nie odbierać dostawy. W przypadku odbioru i wykrycia uszkodzenia, uszkodzenia opakowania, uszkodzenia z utratą zawartości prosimy o zgłoszenie takiego zdarzenia nie później niż 24 godziny od otrzymania dostawy.

6.9 Zgłaszanie reklamacji wad spowodowanych uszkodzeniami mechanicznymi Przedmiotu PaaS, które nie były oczywiste w momencie przejęcia dostawy, należy zgłosić niezwłocznie po dostawie, ale nie później niż w ciągu 24 godzin od dostawy PaaS.

6.10 Klient jest uprawniony w przypadku niedostarczenia Przedmiotu PaaS w terminie określonym w Zamówieniu do odstąpienia od umowy GPU i zwrotu uiszczonych kwot.

7. CENA PaaS, DODATKOWE OPŁATY, KAUCJA I WARUNKI PŁATNOŚCI

7.1 Całkowita cena PaaS jest ustalana po zakończeniu PaaS w zależności od rodzaju umowy GPU wybranej przez Klienta podczas Zamówienia, czasu jej trwania oraz bieżącej wartości Przedmiotu PaaS w momencie rozwiązania umowy GPU (zwanej dalej „Ostateczną Ceną PaaS”OCP”).

7.2 Jeśli umowa GPU trwa dłużej niż 14 dni, Klient jest również zobowiązany do uiszczenia opłaty GPU określonej jako Cena użytkowania PaaS w umowie GPU dotyczącej Zamówienia (p.3.2.umowy GPU).

7.3 Klient może dokonywać zmian pomiędzy umową o Gwarantowanym Poziomie Usług Genius a umową o Gwarantowanym Poziomie Usług - Gwarancja Podstawowa, kontaktując się z Dostawcą odnośnie warunków określonych w GPU.

7.4 Kaucja odpowiada wartości określonej w stosunku do odpowiedniego PaaS w rozumieniu Katalogu Usług w Internecie.

7.5 Kwota kaucji i cena detaliczna ( jest ustalane z góry w procesie tworzenia Zamówienia i jest identyfikowane jako cena detaliczna Przedmiotu PaaS w momencie Zamówienia) jest określona w Potwierdzeniu Zamówienia. Kwota wysyłki Przedmiotu PaaS zależy od wybranej metody wysyłki.

7.6 Ceny są ostateczne i zawierają podatek VAT, jeśli podatek VAT ma zastosowanie do towaru.

7.7 Ostateczna cena PaaS oraz opłata za umowę GPU są płatne bezpośrednio w ramach umowy GPU, niezależnie od tego, czy faktura została wystawiona przez Dostawcę.

7.8 OCP jest płatna w ciągu 30 dni od daty zakończenia umowy GPU. Jeśli OCP nie zostanie opłacona przez Klienta w określonym terminie, Dostawca jest uprawniony do potrącenia OCP z wpłaconej kaucji.

7.9 Poszczególne płatności za Usługi mogą być dokonywane gotówką przy odbiorze w miejscu przekazania Przedmiotu PaaS (co może podlegać osobnej opłacie zgodnie z Cennikiem), kartą debetową / kredytową za pośrednictwem portali i bramek płatniczych lub przelewem bankowym na konto Dostawcy określone w Podsumowaniu Zamówienia.

7.10 Jeśli Klient zdecyduje się na płatność przelewem bankowym, instrukcje dotyczące płatności zostaną automatycznie wysyłane pocztą e-mail. Po zaksięgowaniu płatności na naszym koncie Klient otrzyma potwierdzenie płatności e-mailem. Data płatności może wpływać na datę dostawy. Jeśli kwota nie zostanie zaksięgowana na koncie Dostawcy w ciągu 5 dni roboczych po Podsumowaniu Zamówienia, Zamówienie zostaje anulowane.

7.11 Jeśli Zamówienie zostanie opłacone przez Internet za pomocą karty debetowej / kredytowej za pośrednictwem bramki płatniczej, Klient otrzyma potwierdzenie płatności e-mailem, gdy płatność zostanie zaksięgowana na naszym koncie.

7.12 Jeśli Klient nie zapłaci ceny za Usługi lub kaucje za Przedmiot PaaS w terminie określonym w umowie GPU, Dostawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy GPU i zażądania zwrotu Przedmiotu PaaS, jeśli został już przekazany. Nie wpływa to na roszczenia Dostawcy o zwrot kosztów związanych z przetwarzaniem Zamówienia i dostawą PaaS.

7.13 Koszty związane z montażem i instalacją Przedmiotu PaaS w siedzibie Klienta nie są wliczone w Cenę Usług, a Dostawca nie jest zobowiązany do świadczenia tych Usług na rzecz Klienta.

7.14 W przypadku płatności z zagranicy Klient zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów związanych z poleceniem przelewu zagranicznego, tak aby pełna kwota została zaksięgowana na rachunku bankowym Dostawcy.

7.15 Za odnowienie Zamówienia lub Usługi, które zostało przerwane z przyczyn leżących po stronie Klienta, Dostawca obciąży kwotą określoną w aktualnym Cenniku. Świadczenie Usługi zostanie wznowione dla Klienta po zaksięgowaniu tej kwoty na rachunku bankowym Dostawcy.

7.16 Dostawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi kaucji przez czas trwania umowy GPU.

7.17 Płatna kaucja służy pokryciu wszystkich roszczeń finansowych Dostawcy wynikających z umowy GPU, z którymi Klient opóźnia się, w szczególności z tytułu zapłaty niezapłaconych Cen za Usługi, OCP, opłaty GPU, szkód wyrządzonych Przedmiotowi PaaS, za które Klient ponosi odpowiedzialność na skutek roszczenia wynikające z niewykonania przez niego zobowiązań wynikających z umowy GPU i niniejszych OWU. Dostawca ma prawo do potrącenia wszystkich swoich roszczeń wobec Klienta bez jego zgody.

7.18 Kaucja nie może zostać zwrócona Klientowi przed uregulowaniem wszystkich roszczeń Dostawcy. Niewykorzystana część kaucji może zostać wykorzystana przez Klienta na nowe Zamówienie PaaS. Jeśli Klient nie skorzysta z tego prawa w ciągu 30 dni od zakończenia umowy GPU lub powiadomi Dostawcę, że nie jest zainteresowany wykorzystaniem salda depozytowego na nowe Zamówienia, saldo depozytowe po odjęciu związanych z tym opłat, podatków i kosztów (do 25% salda kaucji) zostanie zwrócone Klientowi w ciągu 60 dni od daty zakończenia umowy GPU, przelewem na konto bankowe Klienta.

7.19 Dostawca wystawi Klientowi pokwitowanie wpłaconej kaucji, które zostanie przesłane do Klienta na pocztą elektroniczną podaną w Zamówieniu i / lub dostarczone do Klienta ze skrzynki odbiorczej Dokumentów założonej na koncie Klienta przy jego Rejestracji na Stronie Internetowej i / lub wysłane do Klienta na adres podany w jego Zamówieniu.

8. KORZYSTANIE z Przedmiotu PaaS

8.1 Klient nie może sprzedać, obciążać ani w żaden inny sposób przenosić własności Przedmiotu PaaS.

8.2 W przypadku przeniesienia posiadania Przedmiotu PaaS przez Klienta na osobę trzecią, będzie odpowiedzialny za PaaS w sposób, w jakby był wykorzystywany przez niego samego. Własność Przedmiotu PaaS należy do Dostawcy lecz nie ma wpływu na wykorzystanie Przedmiotu PaaS przez Klienta.     

8.3 Klient jest zobowiązany do dbania o PaaS, aby nie nastąpiło uszkodzenie, naruszenie, zniszczenie PaaS oraz aby uniknąć utraty i kradzieży PaaS.

8.4 Brak zwrotu Przedmiotu PaaS po zakończeniu umowy GPU stanowi poważne naruszenie obowiązków Klienta i oznacza nieuprawnione użycie Przedmiotu PaaS. Dostawca ma prawo do odszkodowania za szkody w wysokości równej 2/365 wartości ceny detalicznej w dniu zakupu za każdy rozpoczęty dzień korzystania z Przedmiotu PaaS po zakończeniu umowy GPU. Roszczenie Dostawcy wobec Klienta w takiej sytuacji nie będzie wyższe aniżeli wartość kaucji

    9. KONSERWACJA I NAPRAWY PRZEDMIOTU PaaS

9.1 Dostawca przekaże Klientowi Przedmiot PaaS w stanie odpowiednim do wykonania umowy i zapewni jego sprawności w czasie i na warunkach określonych w GPU.

9.2 Dostawca jest odpowiedzialny za wady w Przedmiocie PaaS zgodnie z umową GPU w trwania umowy wtedy, gdy Przedmiot PaaS był używany z rekomendowanymi i kompatybilnymi akcesoriami wyznaczonymi przez producenta a nadto był używany zgodnie z jego przeznaczeniem.

9.3 Klient jest zobowiązany powiadomić Dostawcę o wszelkich uszkodzeniach, wadliwym działaniu, zniszczeniu, utracie lub kradzieży Przedmiotu PaaS.

9.4 W przypadku naruszenia 9.2 i 9.3 OWU przez Klienta wyłączona zostaje możliwość żądania zwrotu kaucji.10. CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY GPU I JEJ ZAKOŃCZENIE

10.1 Umowa GPU zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty przekazania Przedmiotu PaaS Klientowi (zwanego dalej „Podstawowym Okresem PaaS”). Klient może podjąć decyzję w ciągu ostatniego dwunastego miesiąca Obowiązywania umowy GPU o zwróceniu Przedmiotu PaaS Dostawcy lub przedłużeniu umowy i zachowaniu Przedmiotu PaaS zgodnie z GPU.

10.2 Podstawowy Okres PaaS jest zawsze przedłużany o kolejne 12 miesięcy (zwany dalej „Wydłużony Okresem PaaS”), jeśli Klient nie zwróci PaaS przed Podstawowym Okresem PaaS do Dostawcy lub poinformuje Dostawcy, że zamierza przedłużyć czas trwania umowy GPU. Wydłużony Okres PaaS jest przedłużany również w ten sam sposób. Jednak maksymalny okres PaaS wynosi 4 lata dla kategorii Smartfonów, Tabletów i Elektroniki Wearable oraz 8 lat dla wszystkich innych kategorii od daty zawarcia umowy GPU.

10.3 Umowa GPU wygasa:

a) po zakończeniu najmu PaaS, zniszczeniu, utracie Przedmiotu PaaS lub takim uszkodzeniu, że nie będzie on w stanie dalej prawidłowo funkcjonować,

b)  za pisemną zgodą Umawiających się Stron,

c)  w drodze pisemnego powiadomienia Klienta z miesięcznym okresem wypowiedzenia bez podania przyczyny,

d) poprzez odstąpienie od umowy GPU przez Dostawcę lub Klienta na warunkach określonych w niniejszym OWB i wynikających z odpowiednich przepisów prawa,

10.4 Klient ma prawo odstąpić od umowy GPU bez podania przyczyny w przeciągu 14 dni od odebrania Przedmiotu PaaS lub rozpoczęcia świadczenia Usługi, poprzez doręczenie informacji o odstąpieniu od umowy GPU w przeciągu podanego okresu poprzez wysłanie jej do Dostawcy pocztą elektroniczną lub przesyłką listową na adres Dostawcy .

10.5 Klient ma prawo w tym okresie 14 dni do rozpakowania i przetestowania Przedmiotu PaaS w sposób podobny jak przy zawieraniu umowy w punkcie stacjonarnym.

10.6 Odstąpienie od umowy GPU poprzez formularz odstąpienia od umowy GPU zgodnie z poprzednim punktem niniejszego OWU musi zawierać wymagane w nim dane. Klient zobowiązany jest zwrócić Dostawcy Przedmiot PaaS wraz z akcesoriami, instrukcjami, kartą gwarancyjną i, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu. Jeżeli Klient odstępujący od umowy GPU przesyła Przedmiot PaaS na adres Dostawcy . Towar wysłany za pośrednictwem usługi o nazwie „Paczka w punkcie odbioru” oraz przesyłki wysłane za pobraniem nie zostaną zaakceptowane przez Dostawcę. Zalecamy ubezpieczenie Przedmiotu PaaS od szkód spowodowanych przez firmę pocztową lub kurierską.

10.7 Jeżeli Klient odstąpi od umowy GPU, każda dodatkowa umowa związana z umową GPU, od której Klient odstąpił, również jest automatycznie anulowana.

 10.8 Po odstąpieniu od umowy GPU Dostawca zwróci Klientowi wszystkie płatności, które Klient zapłacił w związku z zawarciem umowy. Dostawca nie jest jednak zobowiązany do zapłaty dodatkowych kosztów na rzecz Klienta, jeżeli Klient wybrał droższą metodę dostawy niż oferowana przez Dostawcę. Płatności zostaną zwrócone Klientowi w ciągu 14 dni od daty, w której Klient zwróci Przedmiot PaaS Dostawcy. Jeżeli Klient dokonał transakcji kartą płatniczą, dostawca zwraca pieniądze na konto bankowe przypisane do karty płatniczej Klienta lub Dostawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inną metodę zwrotu, która nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami.

10.9 Jeśli Klient odstąpi od umowy GPU zgodnie z niniejszymi OWU i dostarczy Dostawcy Przedmiot PaaS, który jest zużyty i uszkodzony lub niekompletny lub wykorzystany w stopniu uniemożliwiającym wykorzystanie jego funkcjonalności lub jeżeli wartość Przedmiotu PaaS, zmniejszyła się w wyniku takiego postępowania, to Dostawca ma prawo do odszkodowania od Klienta w wysokości wartości naprawy i przywrócenia Przedmiotu PaaS do stanu pierwotnego lub obniżenia wartości Przedmiotu PaaS do kwoty nie wyższej aniżeli kwota kaucji.

10.10 Po zakończeniu umowy GPU Klient ponosi koszty zwrotu Przedmiotu PaaS do Dostawcy.

11. ZWROT PRZEDMIOTU PAAS

11.1 Po zakończeniu PaaS, ale nie później niż w ciągu 30 dni od daty wygaśnięcia, Klient jest zobowiązany zwrócić Przedmiot PaaS Dostawcy w stanie, w którym został on przejęty na początku PaaS, biorąc pod uwagę standartowe zużycie eksploatacyjne. Klient jest zobowiązany do zwrotu PaaS wraz ze wszystkimi akcesoriami i częściami składowymi Przedmiotu PaaS.

11.2 Jeżeli po 30 dniach od upływu 4 lub 8-letniego okresu PaaS: Klient nie zwróci Przedmiotu PaaS Dostawcy, Klient przechodzi do nieautoryzowanego korzystania z PaaS i traci prawo do zwrotu kaucji.

11.3 Ocena jakości i kompletności Przedmiotu PaaS po jego zwrocie należy do kompetencji Dostawcy lub strony trzeciej, której powierzył to Dostawca. W przypadku, gdy Klient nie jest zadowolony z oceny stanu technicznego zwróconego Przedmiotu PaaS, Klient ma prawo zlecić niezależną wycenę, której koszty tymczasowo poniesie Klient, a w przypadku zasadności tych działań poniesie je Dostawca.

11.4 Klient jest świadomy, że jeżeli podarunki, prezenty zostaną dostarczone jednocześnie z Usługą, Umowa Podarunkowa między Dostawcą a Klientem zostanie zawarta pod warunkiem, że w przypadku odstąpienia Klienta od umowy GPU, Umowa Podarunkowa przestaje być skuteczna, a Klient zwróci wraz ze zwracanym Przedmiot PaaS również powiązane podarunki i prezenty.

11.5 Klient przyjmuje do wiadomości, że na zakończenie umowy PaaS istnieje możliwość przeniesienia praw i obowiązków wynikających z rozwiązania umowy GPU na osobę trzecią.

12. OPCJA ZAKUPU PRZEDMIOTU PAAS

12.1 Klient może zakupić zamówiony Przedmiot PaaS od Dostawcy w dowolnym momencie w ramach odpowiedniej umowy GPU za jego Cenę Detaliczną (CD), zgodnie z odpowiednim zamówieniem. VAT jest wliczony w cenę zakupu. W tym celu Klient korzysta z Formularza Wniosku o Zakup dostępnego na stronie internetowej Dostawcy.

12.2 Jeśli Dostawca zaakceptuje wniosek o zakup, Dostawca wystawi Klientowi fakturę w ciągu 14 dni od otrzymania Formularza Wniosku o Zakup.

12.3 Klient nabywa wszelkie prawa własności do Przedmiotu PaaS po zaksięgowaniu ceny zakupu na koncie Dostawcy. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na włączenie Kaucji do ceny zakupu, Dostawca uwzględni tę część ceny zakupu i obciąży Klienta pozostałą częścią uzgodnionej ceny zakupu.

13. PRZENIESIENIE/CESJA GPU NA INNEGO KLIENTA

13.1 Umowa GPU oraz wszelkie prawa i obowiązki nie mogą zostać przeniesione bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy. Klient może w dowolnym momencie w trakcie trwania umowy GPU poinformować Dostawcę o swoim zamiarze przeniesienia wszystkich praw i obowiązków wynikających z umowy GPU za pośrednictwem Formularza Przeniesienia/Cesji, dostępnego na stronie internetowej Dostawcy.

13.2 Nabywca/Cesjonariusz jest zobowiązany do wyrażenia wyraźnej zgody na ochronę i zabezpieczenie Dostawcy przed wszelkimi roszczeniami, kosztami i szkodami wynikającymi z działań Zbywcy/Cedenta przed przeniesieniem/cesją GPU.

13.3 Nabywca/Cesjonariusz zobowiązuje się zabezpieczyć Dostawcę przed wszelkimi roszczeniami, kosztami i szkodami wynikającymi z działań Nabywcy/Cesjonariusza po przeniesieniu/cesji umowy GPU.

13. 4 Dostawca określi i powiadomi Klienta o przyjęciu lub odmowie Przeniesienia/Cesji.14. POWIADOMIENIA, USŁUGA

14.1 Wszelkie informacje, powiadomienia odstąpienie od umowy GPU oraz wszelkie inne oświadczenia stron będą dostarczane w drodze Komunikacji elektronicznej albo drogą listowną.

14.2 Wszelka korespondencja związana z umową zostanie dostarczona przez Dostawcę Klientowi w następujących sposobów:

a) listem poleconym na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu, który uważa się za dostarczony w dniu otrzymania go przez Klienta lub jeśli nie może zostać dostarczony, uważa się, że został dostarczony w ostatnim dniu okresu odbioru od podmiotu odpowiedzialnego za usługę,

b) pocztą zwykłą na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu, który uważa się za dostarczony czwartego dnia po jego wysłaniu,

c) za pomocą wiadomości SMS lub e-mail. Wiadomość taką uważa się za dostarczoną w dniu jej wysłania na numer telefonu lub adres e-mail Klienta. Powiadomienie dostarczone za pośrednictwem konta Klienta na Stronie Internetowej uważa się za dostarczone w dniu jej dostępności na portalu,

d) publikację na Stronie Internetowej dragonist.pl, w miejscach prowadzenia działalności lub w inny podobny sposób uważa się za dostarczoną w momencie jej publikacji.

14.3 Za dzień dostawy uważa się także dzień, w którym Klient odmówił przyjęcia przesyłki lub dzień, w którym zaznaczono na przesyłce informację, że Klient się wyprowadził, jest nieznany lub o podobnym znaczeniu, a Klient nie powiadomił o nowym adresie.

15. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

15.1 Wszelkie relacje między Dostawcą a Klientem podlegają porządkowi prawnemu Republiki Słowackiej. Sprawy nieuregulowane w umowie GPU i OWU podlegają obowiązującym aktom Republiki Słowackiej.

15.2 Strony rozstrzygają wszelkie spory najlepiej w drodze ugody pozasądowej, w drodze negocjacji lub porozumienia. W przypadku pozwu stosuje się właściwość sądu powszechnego zgodnie z ustawodawstwem słowackim, a jeżeli nie można ustalić sądu w ten sposób, Sąd Rejonowy w Bratysławie jest właściwy do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji, chyba że strony zawarły specjalną umowę arbitrażową.

15.3 Klient jest uprawniony do korzystania z internetowej platformy rozstrzygania sporów (zwanej dalej „ODR” - online dispute resolution) w celu rozwiązywania sporów w wybranym przez siebie języku. Klient - konsument może skorzystać z platformy ODR w celu znalezienia alternatywnego rozwiązania swojego sporu, dostępnego pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Klient - konsument wypełni elektroniczny formularz reklamacyjny, aby złożyć wniosek na platformie ODR. Informacje, które przedstawia, muszą wystarczyć do zidentyfikowania odpowiedniego podmiotu alternatywnego rozstrzygania sporów online.

16. ZMIANY I WAŻNOŚĆ OWU

16.1 Dostawca ma prawo do zmiany niniejszych OWU. Zmiana niniejszych OWU jest uznawana za zmianę warunków umowy.

16.2 Dostawca jest uprawniony do dokonania zmiany OWU z powodów uzgodnionych w umowie GPU lub w wyniki występowania jednego z następujących powodów:

a) zmiany warunków na rynku świadczenia Usług,

b) wzrost kosztów Dostawcy związanych ze świadczeniem Usługi,

c) zmiany inflacji,

d) zmiany strategii marketingowej Dostawcy wobec Usług,

e) rozwój technologiczny Usług,

f) zmiany legislacyjne mające wpływ na OWU

g) wydanie decyzji przez właściwy organ publiczny

16.3 Dostawca powinien ogłosić zmianę OWU poprzez jej opublikowanie na platformie dragonist.pl i przesłanie do Klientów na Konto Klienta założone podczas rejestracji lub na wskazany adres e-mail.

16.4 Dostawca jest zobowiązany powiadomić Klienta o zmianie OWU, co najmniej na miesiąc przed jej wejściem w życie.

16.5 Jeśli Klient nie zaakceptuje zmiany OWU, ma on prawo do odstąpienia od umowy GPU nie później niż miesiąc po doręczeniu zmiany. Nie wpływa to na zwrot PaaS i roszczenia związane ze zwrotem Kaucji i potrącenia roszczeń Dostawcy od Kaucji.

 16.7 Jeśli Klient nie odstąpi od umowy GPU z powodu zmiany OWB w ciągu miesiąca od opublikowania zmian, przyjmuje się, że zgadza się na zmianę warunków umowy.

16.8 Jeśli którekolwiek z postanowień OWU stanie się nieskuteczne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

16.9 Postanowienia niniejszej części dotyczą również zmian i ważności Cennika.

17. PRZEPISY TYMCZASOWE I KOŃCOWE

17.1 Niniejsze OWU unieważniają i zastępują wszystkie stare postanowienia warunków umowy wydane przez Dostawcę lub jego poprzednika prawnego, którego Dostawca przejął, takie jak w przypadku starych stosunków prawnych PaaS (zwanych dalej „Starymi OWU”).

17.2 Część praw i obowiązków określonych w Starych OWU, które zostały odwołane przez niniejsze OWB i nie zostały wyraźnie zastąpione, podlegają postanowieniom niniejszych OWU, które są najbliższe znaczeniu Starych OWU.

17.3 Obecne stosunki umowne, które zostały uregulowane w Starym OWU, podlegają niniejszym OWU, jeżeli Klient lub Usługobiorcy w ciągu 14 dni od otrzymania nowych OWU nie powiadomi pocztą elektroniczną lub na piśmie, że wycofuje się z umowy GPU i odrzuca nowe OWU. Poprzez odrzucenie nowych OWU umowa GPU wygasa automatycznie. W przypadku nie odrzucenia nowych OWB, umowa GPU automatycznie przechodzi w nowy tryb OWU.

17.4 Niniejsze OWU stają się skuteczne w stosunku do Klienta poprzez wysłanie Zamówienia do Dostawcy.

17.5 Preferowanym i prawnie wiążącym językiem niniejszych OWU jest język polski.

17.6 Niniejsze OWU stanowią integralną część umowy GPU.

17.7 Następujące załączniki są integralnymi częściami niniejszych OWU: 

a. Formularz Odstąpienia Od Umowy GPU
b. Formularz Zakończenia Umowy GPU
c. Formularz Cesji Umowy Na Osobę Trzecią 
d. Formularz Wniosku O Zakup


Wersja sprzed 1.06.2020